Kuufama Moobaayilaa Dhaabbataa Kan Ji'aa Kuufama Moobaayilaa

Tajaajila kanaaf wayita galmooftan qarqabni osoo itti hin fayyadamiin hafe gara baatii itti aanuutti isiniif darba!

Kuufama sagalee fi daataa moobaayilaa dhaabbataa kan ji'aa

Qarqaba daataa moobaayilii kan ji’aa

 •  

 • tajaajiloota:

 • Meegaabaayitiin 500 birrii 35
 • Giigaabaayitiin 1 Qarshii 60
 • Giigaa baayitii 2 birrii 105
 • Giigaa baayitii 4 birrii 200
 • Giigaa baayitii 10 birrii 420
 •  
 •  

Qarqaba sagalee moobaayilii kan ji’aa

 •  
 • tajaajiloota:

 • Daqiiqaa 25 + ergaa 35/Qar. 35
 • Daqiiqaa 200 + ergaa 50/Qar. 50
 • Daqiiqaa 400 + Ergaa 95 / Qarshii 95
 • Daqiiqaa 500 + Ergaa 120 / Qarshii 120
 • Daqiiqaa 1000 + Ergaa 195 / Qarshii 195
 • Daqiiqaa 2000 + ergaa 380/ Qarshii 380
 •  

moobaayilii sagalee + daataaMonthly
sagalee + daataa

 •  
 • Filaaksii ji’aa:

 • Daqiiqaa 125 + Giigaa baayitii 2 + Ergaa 50/ Qarshii 140
 • Daqiiqaa 375 + Giigaa baayitii 2 + Ergaa 50/ Qarshii 200
 • Daqiiqaa 1250 + Daataa Hin Daangeffamne + Ergaa 50/ Qarshii 140
 •  
 •  

Kuufama Fileeksii

 •  
 • Kuufama Fileeksii Yuuniitii 2280/ Qarshii 100
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kuufama piriimiyeemii daangaa malee dhaabbataa kan ji'aa

Kuufama piriimiyeemii daangaa malee
dhaabbataa kan ji'aa

 •  
 • Offer Mix:

 • Sagalee Moobaayilaa biyya keessaa daangaa malee/ Qarshii 999
 • Daataa moobayilaa daangaa malee/ Qarshii 999
 • Sagalee +Daataa/ Qarshii 1700
 •  
 •  

Kuufama piriimiyeemii daangaa malee
dhaabbataa kan ji'aa

 •  
 • Offer Mix:

 • Sagalee Moobaayilaa biyya keessaa daangaa malee
 • Daataa moobayilaa daangaa malee
 • Ergaa barreeffamaa gabaabaa daangaa malee
 • Bilbila biyya alaa daqiiqaa 100 + ergaa barreeffamaa gabaabaa 50
 •  

 • Maamiltoonni moobayilii kafaltii duraa, kafaltii boodaa fi hayibiriidii qarqaba moobaayilii dhaabbataa kan ji’aa yeroo kamiyyuu galmaa’anii tajaajila argachuu ni danda’u.
 • Fayyadama (appilications) moobaayilii maayi Itiyooteel ykn gara *999# tti bilbiluudhaan akkasumas qaamaan gara jiddu galeessa gurgurtaa Itiyoo Telekoom dhufuudhaan tajaajila argachuu ni danda’u.
 • Qarqaba dhaabbataa baatiif galmooftanii tajaajila qarqabaan ala wayita fayyadamtan waamicha biyya keessaaf dhibbantaa 25, akkasumas daataaf dhibbantaa 25 isinii hir’ata.
 • Maamiltoonni tajaajila waamichaa tajaajila qarqabaa dhaabbataa galmaa’anii ala fayyadamaniif gatiin taarifaa sa’aatii idilee alaa ykn daqiiqaa tokkoof saantima 35 kaffalu.
 • Qarqabni kun baatii itti aanu tokkoof qofa isaaniif ceha.
 • Qarqaba kana lakkoofsa tajaajila galmaa’aniif ala gara lakkoofsa tajaajila biraatti dabarsuu hin danda’an.
 • Qarqabni moobaayilii sagalee kan fayyadu waamicha biyya keessaaf qofa dha. Dabalataanis lakkoofsota tajaajila gaggabaaboof hin fayyadu.
 • Gatiin hundi taaksii dabalataa waliini.