Ethiotelcom_Logo

ናይ ግልጋሎት ቴሌብር እንደራስ ውሑድ ልቓሕ ንምኽፋትን ንምጥቃምን ዘድልዩ ቀንዲ ኣሰራርሓን መምርሒን

 1. ስምምዕ
  • እዚ ስምምዕ ናይ ቴሌብር እንደራስ ውሑድ ልቓሕ ግልጋሎት ዝምልከት ሙሉእ ኣሰራርሓን መምርሒን (ካብዚ ንደሓር “ኣሰራርሓን መምርሒን” ይበሃሉ) ዘተግብር እዩ።
  • እዞምውዕላትንመምርሕታትንከምኡ’ውንምስዚዝተኣሳሰርዝኾነይኹንምምሕያሻትንለውጥታትን፡ብናይልቓሕዓሚልድሕሪምንባብንተቐባልነትምርካብን (ተቐበልዝብልኣማራጺብምጥዋቕ) ዝትግበሩውዕላትይኾኑ።
 2. ርጉጽነት

ኣብዚ ቃላትን ኵነታትን እዚ ዝስዕብ ቃላትን መግለጺታትን ነዚ ዝስዕብ ትርጕም ኣለዎ: –

 • “ንግዳዊ ባንክ ኢትዮጵያ” ምስ ኢትዮ ቴሌኮም ብምትሕብባር ንደቀቕቲ ናይ ገንዘብ ኣገልግሎታት ዓማዊል ናይ ቴሌኮሚኒኬሽን ንምሃብ ዝተሰማምዐ ናይ ፋይናንስ ትካል እዩ ።
 • “ኢትዮ ቴሌኮም” ማለት ፍቓድ ዘለዎ ናይ ክፍሊት መሳርሒ ማለት ምስ ንግዲ ባንክ ኢትዮጵያ ብምትሕብባር ናይ ተንቀሳቓሲ ገንዘብ ኣገልግሎት ንዓማዊሉ ከቕርብ ዝተሰማምዐ እዩ ።
 • ብሄራዊ ባንክ ኢትዮጵያ “ማለት ብመሰረት ኣዋጅ ቑፅሪ ዝቖመ ናይ ምቊጽጻር ስልጣን ማለት እዩ ። 591 / 2008 ፣
 • “ቴሌብር” ማለት ናይ ንግዲ ስም ናይ ኢትዮ ቴሌኮም ተንቀሳቓሲ ስልኪ ኣገልግሎት ገንዘብ ማለት ከም መኸዘኒ፣ ምልኣኽ ፣ ገንዘብ ምቕባል ፣ ማይክሮ ፋይላት ፣ ማይክሮ ፋይናስ: ኢንሹራንስን ጥሮታን ማይክሮ ኣድሕን ኣገልግሎታት ብሞባይል ቴለፎናት ምጥቃም ፤
 • “ናይ ቴሌብር ሕሳብ” ንተንቀሳቓሲ ናይ ገንዘብ መኽዘን የመልክት ፡ እዚ “ውን እቲ ኣብ ቴሌብር ሲስተም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዘለካ መጠን ገንዘብ ኣብ መዝገብ ሰፊሩ ይርከብ ፡
 • “ንኡስ ግልጋሎት ልቓሕ” ማለት ብባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዝወሃብ ገንዘባዊ ሓገዝ ኮይኑ ዓማዊል ናይ ብርኪ ማሕበር ብመሰረት ኣብ ታሕቲ ዝተዘርዘሩ ቃላትን ኩነታትን ብናይ ስልኪ መስመራት ኣቢሎም ግልጋሎት ልቃሕ ክረኽቡ የኽእሎም ፤
 • “ናይ ሳልሪ ልቓሕ ኣገልግሎት” ማለት ብባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣቢሉ ዝወሃብ ናይ ልቓሕ ኣገልግሎት ብመንገዲ ቴሌኮም ናይ ቴሌኮም መድረኽ ንሰራሕተኛታት ናይ ብሕትን ናይ ህዝብን ትካላት ወርሓዊ ደሞዞም ብኣገልግሎት ቴለፎናት ዝኽፈሉ ፣
 • “ዓሚል” ክብሃል ከሎ ፡ ዝዀነ ይኹን ኣብ ኰንትራት ሞባይላዊ ኣገልግሎት ዝውዕል ሰብ የመልክት ፣
 • “E-ገንዘብ” ማለት እቲ ኣብ ዓማዊል ናይ ተለፎር ኣካውንት ተሳኢሉ ዘሎ ኤለክትሮኒካዊ ገንዘብ ማዕረ መጠን ገንዘብ ማለት እዩ ፣
 • “ንስኻ” ወይ “ናትካ” ክብሃል ከሎ ፡ እቲ ውልቀ ሰብ ዓሚል እዩ ፣ ንብሕታዊ ተወከልቲ እቲ ውልቀ ሰብ እውን የጠቓልል እዩ ፣
 • “ንሕና” “ናትና” “ንዓና” ማለት ንንግዳዊ ባንክ ኢትዮጵያን ኢትዮ ቴሌኮሚኒኬሽንን የመልክት፣
 • “ትራንስፎርም ፈሰስ” ን “መቀላጠፊ ፈሰስ” ን ፤ ናይ ግልጋሎት ክፍሊት ፤ ፋይናሊቲ ከምኡ “ውን ዝኾነ ካልእ ክፍሊትን ናይ ማይክሮ ፋይናንሻል ገንዘብ ኣገልግሎት ክፍሊት ዘካተተ እዩ ።
 • “ናይ ምቅልጣፍ ክፍሊት” ማለት ብዓማዊል ናይ ማይክሮ ፋይናንስ ኣገልግሎት ብ ቴለኮሚኒኬሽን ንምእካብ ዝኽፈል መጠን ክፍሊት ማለት እዩ ።
 • “ክፍሊት መቕፃዕቲ” ክብሃል ከሎ ፡ ዓማዊል ነቲ ዝፈፀምዎ ተግባር ኣብ ግዜኡ ዘየኽብሩ እንተ ኰይኖም ዝኽፈል ክፍሊት ማለት እዩ ።
 • “ግዜ ልቓሕ” ማለት ኣብ ሰዓቱ (ንጡፍ ናይ ልቃሕ ግዜ) የመልክት ፣
 • “ሕማቕ ዕዳ” ማለት ፡ ዝዀነ ይኹን መጠን ልቃሕ፡ ከም መጠን ክፍሊት ብግዚኡ ዘይተኣከበን ንሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ መዓልትታት ዝፀንሕን እዩ ።
 • “ዘይተኸፈለ ልቓሕ” ክብሃል ከሎ ፡ ካብቲ ስምምዕ ተገይሩሉ ዝነበረ እዋን ምምላስ ንላዕሊ ፡ ንልዕሊ 90 መዓልቲታት ዝፀንሐ ፍሉይ ናይ ልቓሕ መሳለጥያታት ማለት እዩ ።
 • እታ “ግለ-ሰብ” እትብል ቃል ፡ ንኽልቲኡ ጾታ ፡ ማለት ንኣንስታይ ጾታ እተጠቓልል እያ ፣
 1. ንቃላትን ኵነታትን ምቕባል
  • ደቀቕቲ ለቓሕ ኣገልግሎት ቅድሚ ምጥቃምኩም ፡ ነዞም ኣብ ኣጠቓቕማን ኣተሓሕዛን ደቀቕቲ ልቃሕ ኣካውንቲንግ ዝምርሑ ውዕልታትን ኵነታትን ብጥንቃቐ ከተንብብዎምን ክትርድእዎምን ይግባእ ።
  • ምስዞም ቃላትን ዅነታትን ዘይትሰማማዕ እንተ ዄንኻ ፡ ኣብ “Cancel (ኣጥፍእ)” ጠውቕ ።
  • ነዚ ውዕል እዝን ኵነታትን ከም ዘንበብካን ከም እተረዳእካን ከም እተቐበልካን ጌርካ ኽትሕሰብ ኢኻ: –
 • ኣብ “Agree (እስማዕማዕ)” ዝብል ዘሎ መማረፂ ብምቕፃል ፡ ኣንቢብካ ፡ ተረዲእካን ተረዲእካን ፡ ምስ ‘ዞም ዝተጠቕሱ ነገራትን ኵነታትን ተሰማሚዕካ ክትቅፅል ፡ ከምኡ እውን ብቐጻሊ ኣብ ጥቕሚ ብምውዓል ወይ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል ምስምዕማዕኻ ትሰማማዕ፡
  • ነቲ ናይ ማይክሮ ፋይናንል ኣገልግሎት ብኤለክትሮኒካዊ መገዲ ጥራይ ትኣምነሉን ትቕበሎን ፡ ምስ ኢትዮ ቴሌኮም ንግዲ ክትገብርን ነቲ ናይ ማይክሮ ፋይናንል ኣገልግሎት ብናይ ቴሌብር ሲስተም ጥራይ ክትሰርሕን ትሰማማዕ ፡፡
  • እቶም ስያመታትን ኩነታትን ኣብ ዝኾነ እዋን ብ ኢትዮ ቴሌኮምኒኬሽንን ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያን ክመሓየሹ ወይ ክልወጡ ይኽእሉ: ከምኡ “ውን ኣብ” ቲ ቴሌብር ኣፕ ፡ መርበብ ሓበሬታ ፡ ካብ ዝተሓትሙሉ ዕለት ጀሚሮም ንዓማዊል ከስርሑ ይኽእሉ ።
  • እዚ መግለጺታትን ኵነታትን እዚ ብኤለክትሮኒካዊ መገዲ ተቐባልነት ካብ ዝረክብ ኣትሒዙ ፡ ኣብ መንጎና ብሕጊ ቀያዲ ዝዀነ ስምምዕ ይኸውን። በዚ ስምምዕ መሰረት መሰልካ ወይ ግዴታታትካ ናብ ካልእ ሰብ ከተመሓላልፍ ኣይፍቀድን ።
  • እቲ ዓሚል ነቲ ልቃሕ ንሕጋዊ ዕላማ ንክጥቀመሉ ይሰማማዕ።
 1. ደቀቕቲ ኣገልግሎት ልቓሕ ንምኽፋት

ምስ ኢትዮ ቴሌኮም ከምኡ “ውን ምስ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ማይክሮ ፋይናንስ ኣገልግሎት ንጡፍ ንምግባር እንተወሓደ:

 • ከተንብብ ፡ ክትርዳእን ትሕዝቶ እዚ ውዕል ክትቅበልን ኣለካ፡
 • ወዲ 18 ዓመትን ልዕሊኡን ክትኮን ኣለካ
 • ናይ ኢትዮ ቴሌኮም ንጡፍ ሲም ካርድ ይሃሉኻ ።
 • ንጡፍ ተጠቃሚ ቴሌብር: ከም ዳታ / ድምጺ / ሓፂር መልእኽቲ ዝኣመሰሉን ኩን
 • ንሲም ካርድን ቴሌብርን ኣገልግሎት ካብ ዝምዝገብ ሰለስተ ወርሒ ኣብ መርበብ ጽናሕ
 • ዓማዊል ነቲ ናይ ማይክሮ-ለቓሕ ኣገልግሎት ንምንቕቓሕ ፡ USSD * 127 # ወይ ድማ ቴሌብር ሱፐር-አፕ ክጥቀሙ ኣለዎም ።
 1. ፍቓድ ንዘለዎ መምዘኒታት ማይክሮ ፋይናሻል ልቓሕ ምርካብ
  • ሓደ ዓሚል ናይ ምልቃሕ ዓቕሙ ዝውሰን ቅድሚ እቲ ናይ ማይክሮ ፋይናነስ ኣገልግሎት ምሕታት ዘሎ ግዜ ብናይ 6 ወርሒ ናይ ቴለኮሚኒኬሽን ልቓሕን ተጠቃምነትን እዩ ። እዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ናይ ቴሌብር ምልውዋጥ ናይ ዓሚል ልቃሕ ግቡእነት ዘለዎ ምዃኑ ንምፍላጥ የገልግል ።
 • ኣየር ሰዓት ምግዛእ
 • ጥቕልል ምግዛእ
 • ኣቑሑት / ኣገልግሎት ምግዛእ
 • ዕዳታት ምኽፋል
 • ዕዳታት ግልጋሎታት ምኽፋል
 • ትኬት ምግዛእ
 • ዝተዋፀአ ገንዘብ ሓገዝ ምኽፋል
 • ጥረ ቅርሺ ምእታውን ምውፃእን
 • ገንዘብ ምልኣኽ
 • ልቃሕ ምኽፋል
 • ምዕቋር
 • ግልጋሎታት ቴሌኮሚኒኬሽን ምጥቃም:- ዳታ:ድምፅን ሓፀርቲ መልአኽቲታትን
  • ይኹን ‘ምበር ፣ ንሳለሪ ልቓሕ ፣ ደሞዝ ቴሌብር ምርካብ እኹል ይኸውን ።
 1. መጠን ልቃሕን ክፍሊትን
  • ካብ ‘ቲ ዝተሓተን ዝለዓለን መጠን ገንዘብ ክትልቅሑ ትኽእሉ ኢኹም ።
  • እቲ ዝሕተት መጠን ልቃሕ ኽትረኽቦ ኢኻ ከምኡውን ናብ ቀንዲ ናይ ቴሌብርካ ሕሳብ (ናይ ዓሚል ሕሳብ) ክትወስዶ ኢኻ ።
  • ካልእ ልቃሕ ንምርካብ መጀመርያ ነቲ ናይ ቀደም ልቃሕኻ ክትመልሶ ይግባእ ።
  • ብኽፋል ወይከኣ ሙሉእ ብሙሉእ ክትከፍሉ ትኽእሉ ኢኹም ።
  • ልቃሕኹም ዝኽፈለሉ ዕለት ከከም ዓይነቱ ካብቲ ዝተለቃሕክሙሉ ዕለት ጀሚሩ ፡ 10-መዓልቲ ፡ 25-መዓልትን 60-መዓልትን ይኸውን።
  • ን10 መዓልታት ገደብ ልቓሕ ብር 4,000 ብር፣ 25-መዓልታት ገደብ ልቓሕ ብር 10,000 ብር፣ 60-መዓልታት ገደብ ልቓሕ ብር 15,000 ብር፣  ፣ ናይ መሳለጢ ክፍሊት ብተኸታታሊ 4% ፣ 9% ከምኡድማ 21% ይኸውን ።
  • ናይ ሓደ ወርሒ ናይ ደሞዝ ልቓሕ ክፍሊት 10% ኮይኑ ፡ ናይ ሰለስተ ወርሒ ናይ ምምላስ ግዜ ኣለዎ ።
  • ናይ ሓደ ወርሒ ናይ ደሞዝ ልቓሕ ክፍሊት 14% ኮይኑ ናይ ኣርባዕተ ወርሒ ናይ ምምላስ ግዜ ኣለዎ ።
  • ናይ ፍርቂ ወርሒ ናይ ደሞዝ ልቓሕ ክፍሊት 8% ኮይኑ ፡ ናይ ክልተ ወርሒ ናይ ምምላስ ግዜ ኣለዎ ።
  • ንሓደ ርብዒ ናይ ወርሓዊ መሃያ ለቓሕ ዝኽፈል ክፍሊት 4% ኮይኑ ናይ ሓደ ወርሒ ናይ ምምላስ ግዜ ኣለዎ ።
  • ድሕሪ “ቲ ግቡእ ዕለት ፡ ክሳብ ዝኽፈል ኣብ መዓልቲ5% ናይ መቕጻእቲ ክፍሊት ክትከፍሉ ኢኹም ።
  • እቲ ዘለቃሓኩም ኣብ ግቡእ ግዜኡ ምስ ዘይመልስኩም ብቐጥታ ካብቲ ናይ ኢ-ገንዘብ ሕሳብኩም እዩ ዝረኽቦ ።
  • እቲ መቝሽሽ / መተባብዒ ክፍሊት ኣብ ናይ ደቀቕቲ ለቓሕ ኣገልግሎት ኣይፍጸምን እዩ ።
  • ናይ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮ ቴሌኮም ብምትሕብባር እዚ ናይ ልቓሕ ኣገልግሎት ይህብ ። ናይ ንግዲ ባንክ ኢትዮጵያ ናይ ልቓሕ ኣገልግሎታት ንምድላው ዝጥቀመሉ ገንዘብ ይውንን ይቆጻጸር ። ንቡር ወይ ልዕሊ ዓቐን ልቓሕ ኣብ ዝውሰደደሉ እዋን ፡ ኣብ ስሩዕ ቤት ፍርዲ ክንከስስ ሕጋዊ ስልጣን ኣሎና ። ኣብ መንጎና ብዛዕባ ዝፍጠር ምጕት እውን ክንዛረብ ንኽእል ኢና ።
  • እቲ ባንክ ፡ ነቲ ናይ ዘይተኸፈለ ዕዳ (NPL) ሕሳብ ካብ ናይ ዓማዊል ናይ ባንኪ ሕሳብ ናይ ምእካብ መሰል ስለዘለዎ ፡ ካልእ ኣማራጺታት ናይ ምጕዳል መሰል ኣለዎ ።
 2. ገዛኢ ሕጊ

ሕግታት ፈደራላዊት ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ፣ መምርሒታት ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያን ከምኡ “ውን ኣገደስቲ ኣገባባት ናይ ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያን ኢትዮ ቴሌኮሚኒኬሽንን ነዞም ቃላትን ኩነታታትን እዚ ስምምዕነት ክመሓደሩ ኣለዎም ።

 1. ሕቶታት

ዝኾነ ምስ ኣገልግሎታት ፣ ከይዲ ስራሕ ፣ ስያመን ቅድመ ኵነታት ናይ ውልቀ-ሰባት ማይክሮ ፋይናል ኣገልግሎት ዝተዛመደ ሕቶ ፣ ብናይ ቴሌብር ኮሚኒኬሽን ማእኸል  (127 ) ደዊልካ ክትሓትት ትኽእል።

 1. ምቁራጽ ውዕል

ዝኾነ ካብ ማይክሮ ድሓንን ናይ ልቓሕ ኣገልግሎታትን ምሳኹም ወይ ቅድሚ ምልክታኹም ብዘይምርካብኩም ፡ ነዚ ስምምዕ “ዚ ብምልኡ ወይ ብኸፊል ናይ ምጥራዝ ወይ ምቁራጽ መሰል ክህልወና ይግባእ ። እዚ ውዕል እዚ ምሉእ ብምሉእ ይኹን ብኸፊል ምስ ዝቋረጽ ነቲ ናይ ክልቲኦም ወገን ናይ ተኸሳስነት መሰልን ግዴታን ኣይትንክፎን ይኸውን ።

 

 

 1. ጥርዓን

ጥርዓን ብኣካል ፣ ብጽሑፍ ፣ ብፖስታ ፣ ብፋክስ ፣ ብኢሜይል ወይ ብተሌፎን ክቐርብ ይኽእል ። ኢትዮ ቴሌኮም ጥርዓናትኩም ኣብ ውሽጢ ቁሩብ ግዜ ንምፍታሕ ኩሉ ዓይነት ስጉምትታት ክወስድ እዩ ። በቲ ምላሽ እንተ ዘይዓጊብካ ፡ ነቲ ጕዳይ ናብ ንግዳዊ ባንክ ኢትዮጵያን ሃገራዊ ባንክ ኢትዮጵያን መቐይሮ ከም ዝኸውን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ።

 1. ግጭት ምፍታሕ

ካብዚ ወጻኢ ዝለዓል ወይ ምስዚ ስምምዕ ዝተሓሓዝ ምስሕሓብ ኣብ ላዕሊ ብንኡስ ዓንቀፅ 10 ዘይተፈትሐ ዝኾነ ዓይነት ምስሕሓብ ናብ ፈደራላዊ ቤት ፍርዲ ናይ ኢትዮጵያ ክኸድ  ኣለዎ ።

 1. ትሕጃ ንብረት

ንብረትኩም: ኣብ ልዕሊ ንብረትኩም ሓፈሻዊ መሰል ክሕለወና ኣለዎ፡ እዚ እውን ኣብ ልዕሊ ጥረ ገንዘብ ፡ ኣቕሑ ፡ ምስጢራት ወይ ክቡር ንብረት ጥራይ ዝተሓጽረ ኣይኮነን ከም ውሕስነት ፡ ሕሳባት ፡ ካልእ ተንቀሳቓሲ ወይ ዘይንቀሳቐስን ንብረት ። ፍቓድ መውሃቢ ኣብ እትህበሉ ዅነታትና ንዓና ዘይግብኣና እንተ ኰይኑ: እቲ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ኵሉ ንብረት ነቲ ዕዳ ከም ውሕስነት ይሕዞ ።

 1. ንብረትካ ከይዕደል ተጠንቀቕ

ናይ ቴለፎንካ ሕሳብ ምስቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዝዀነ ይኹን ካልእ ሕሳብ ፡ ማለት ምስ ህሉው ፡ ልቓሕ ፡ ገንዘብ ፡ ቅሙጥ ገንዘብ ፡ ናይ ቃል ቅሙጥ ገንዘብ ፡ መላግቦ ወይ ምስ ዝዀነ ይኹን ካልእ ዓይነት ሕሳብ ኣዋሃሂድና ፡ ነቲ ናይ ቴሌብር ሕሳብ ኣዋዲድናዮ ንርከብ ንኸውን ፣ ድሕሪኡ ፡ ነቲ ብዛዕባ እቲ ዝግብኣና ዕዳ ዝዀነ ይኹን ገንዘብ ክነጠዓዕሞ ንኽእል ።

 1. ዘይምግዳስ

ናትካ PIN ምስጢራዊ ክኸውን ኣለዎ ከምኡ እውን ብጀካኻ ንኻልእ ሰብ ክትረኽቦ ኣይግባእን ። ንፒን ዘይምቕባል ፣ ብዘይፍቓድ ናይ ተለፎናት ሕሳብ ፣ ሞባይል ፣ ወይ ሲም ካርድ ምጥቃም ፣ ክሳራ ወይ ስርቂ ዘይምሕባር ፣ ወይ ከኣ ኣዘውቲርካ ሽኻልካ ዘይምቕያር ዘስዕቦ ሳዕቤን ፣ ሓላፍነትካ ጥራይ እዩ ።