Ethiotelcom_Logo

ንምኽፋትን ንኣጠቓቕማን ኣናእሽተይ ግልጋሎት ቁጠባ ዝኸውን ቃላትን ኩነታትን

 1. ስምምዕ
  • ኣብ’ዚስምምዕ እዚ፡ ምሉእ ቃላትን ኵነታትን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክፋል እቲ ውዕል ኣብ ኣጠቓቕማ

ኣናእሽተይ ግልጋሎት ቁጠባ ክውዕል እዩ ።

 • ኣብ’ዚቃላትን ኵነታትን እዚ ምምሕያሻት ወይ ለውጢ እንተደኣተገይሩ ካብ’ቲ ዝተሓተመሉ ዕለት

ጀሚሩ እዩ ተግባራዊ ዝኸውን።

 • መብርሂ 

ኣብ’ዚ ቃላትን ኵነታትን እዚ ዝስዕብ ኣገላልፃታትን ኣግባባትን ነዚ ዝስዕብ ትርጕም ኣለዎም:-

 • “መደበኛ ናይ ቁጠባ ኣገልግሎት” ክብሃል ከሎ ፡ ዓማዊል ቴለብር ሱፐር ኣፕን *127# ተጠቒሞም ኣብቲ እተኸዘነ ዋጋ ወለድ ከም ዝረኽቡ ዝገብር ገንዘባዊ ኣገልግሎት እዩ ።
 • “ዕፁው ግልጋሎትቁጠባ” ማለትንዓማዊል ውሱን ናይ ገንዘብ ክፍሊት ኣብ ውሱን

እዋን ንክዓፅዉ ዘኽእል ሕሳብ እዩ ።

 • “ዓሚል” ክብሃልከሎ ፡ ሓደ ብስሙ ኣናእሽተይ ግልጋሎት ፋይናንስ ቁጠባቴሌብር ዘለዎ ግለሰብ ማለት እዩ።
 • “ንስኻ” ወይ”ናትካ” ክብሃል ከሎ ፡ እቲ ውልቀ ሰብ ዓሚል እዩ ፣ ንብሕታዊ ተወከልቲ እቲ ውልቀ ሰብ እውን የጠቓልል እዩ።”ንሕና ፣”
 • “ናትና” ፣”ንሕና” ማለት ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያን ኢትዮ ቴሌኮም ማለት እዩ።
 • “ኢ-ገንዘብ” ክብሃልከሎ፡ እቲ ኣብ ዓማዊል ኣብ ዝግበር ናይ ቴሌብር ሕሳብ እተገልፀ ኢሌክትሮኒክ ገንዘብ ወይ ማዕረ መጠን ገንዘብ ዋጋ ዘለዎ ማለት እዩ ።
 • “ናይ ቁጠባ ወለድ” ክብሃልከሎ ፡ ንዓማዊል ኣብ መዓልታዊ በቲ ሚዛን ዝቆጠብዎ ገንዘብ

ተመርኲስካ ፡ ገምጋም ተገይሩ ፡ ዝኽፈል ገንዘብ እዩ ።

 • “መሰረታዊመጠን ቁጠባ” ክብሃል ከሎ ፡ ኣብ ፈለማ ዓማዊል ዘቐምጥዎ መጠን ገንዘብ

ማለት እዩ ።

 

 

 

 • ውዕል ቃላትን ኵነታትን ምቕባል
  • እዚ ኣገልግሎት ቁጠባ ኽትጥቀም ቅድሚ ምምልካትካ ፡ ነዚ ኣብ ኣጠቓቕማን ኣተሓሕዛን

ኣናእሽተይ ግልጋሎት ፋይናንስ ቁጠባ ዝምርኰስ ውዕልታትን ኵነታትን ተጠንቒቕካ

ከተንብቦን ክትርድኦን ኣለካ።

 • ምስ’ዚቃላትን ኵነታትን እዚ እንተ ዘይተሰማሚዕኩም፡ ኣብ’ታ ኣብታ መማረፂ ዝርዝር ውሽጢ

ዘላ “ኣጥፍእ (Cancel)” ጠውቑ ።

 • ነዚ ውዕል እዝን ኵነታትን እዚ ከም ዘንበብካ፡ ከም እተረድኣካን ከም እተቐበልካን ጌርካ ኽትሕሰበሉ ኢኻ ፦
 • ኣብእዞም ዝስዕቡ ኣማራጺፂታት ብምጥዋቕ ኣብቲ ዝርዝር መማረፂ ፡

ኣንቢብካ ፡ ተረዲእካን ተሰማሚዕካን ምስዞም ተገሊፆም ዘለዉን ቃላትን ኩነታታትን እዚ ውዕል ኣናእሽተይ ግልጋሎት ፋይናንስ ቁጠባ ብዘላቕነት ንክትጥቀምን ንክትሰርሕን ምኽኣል ተረጋግፅ።

 • ኢትዮቴሌኮም ኣብ ዝኾነ እዋን ነዞም ቃላትን ኩነታታትን እዚ ስምምዕ ክቕይሮምወይ ከማሓይሾም ይኽእል እዩ፣ ከ’ምዚ ዝበሉ ምምሕያሽ ወይ ፍልልያት ካብ ዝተሓተምሉ መዓልቲ ሚርካ ይትግበሩ።
 • ብኤለክትሮኒካዊመገዲ ተቐባልነት ካብ ዝረክብ ኣትሒዙ: እዚ ቃላትን ኵነታትን እዚ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኻን ብሕጊ ቀያዲ ዝዀነ ስምምዕ ይኸውን ። በዚ ስምምዕ መሰረት መሰልካ ወይ ግዴታታትካ ናብ ካልእ ሰብ ከተመሓላልፍ ኣይፍቀድን ።
 • ነቲናይ ኣናእሽተይ ግልጋሎት ፋይናንስ ቁጠባ ብኤለክትሮኒካዊ መገዲ ጥራይ ትቕበሎን ምስ

ኢትዮ ቴለኮም ንግዳዊ ዋኒን ክትገብርን ነቲ ናይ ኣናእሽተይ ግልጋሎት ፋይናንስ ቁጠባ

ብኤለክትሮኒካዊ መገዲ ጥራይ ክትሰርሖን ትሰማማዕ ።

 • ዓይነታትደቀቕቲ ናይ ቁጠባ ኣገልግሎታት
  • ኣናእሽተይ ግልጋሎት ፋይናንስ ቁጠባ ምስ ኢትዮ ቴሌኮም ንምጅማር (ምንቕቓሕ)  እንተወሓደ እዚ ዝስዕብ ክኸውን ኣለዎ:
 • ወዲ18 ዓመትን ልዕሊኡን
 • ናይኢትዮ ቴሌኮም ሲም ካርድ ይሃሉኻ
 • ሰለስተወርሒዝገበረ ቴሌብር ተጠቃምነት
 • እቲ ሒሳብ ንምንቅቃሕ USSD (*127# ምጥቃም ይከኣል እዩ።ወይ ከኣ ሱፐር ቴሌብር ኣፕ ተጠቒምካ ኣገልግሎትካ ከተስፍሕ ትኽእል ኢኻ ።
 • ቴሌብር ምጅማርካ ዕዉትዝኾነ ምዃኑ ዝገልፅ መዘኻኸሪ ክትቅበል ኢኻ።
  • ንኣናእሽተይ ግልጋሎት ፋይናንስ ቁጠባምስ ኣነቃቃሕካ ፡ ነቲ ገንዘብ ንምቁጣብ ወይ ንምውጻእ ሞባይል ምጥቃም ይከኣል እዩ።
  • ካብ መደበኛ ቁጠባወለድ ንምርካብ ፡ ዓማዊል ካብ ብር 26 ንላዕሊ ከቐምጡ ይግባእ ።
 • ዓይነት ኣገልግሎታት ቁጠባ
  • ዓማዊል መደበኛ ወይኻዓ ዝተዓጽወ ናይ ድሕነት ኣገልግሎታት ክጥቀሙ ኣለዎም።
  • ክልተ ተራ ሲንክ ወለድ ዘይብሉ ኣገልግሎት ሲንክን ወለድ ዘለዎ ሲንቅ ኣገልግሎትን ኣለዉ።
  • መደበኛ ናይቁጠባ ኣገልግሎታት ንምጥቃም ፡ ዓማዊል ዝኾነ መጠን ገንዘብ ካብ ብር 1 ጀሚሮም የቐምጡ። ወለድ ንምርካብ ግን ዓማዊል ልዕሊ ብር 26 ከቐምጡ ኣለዎም ።
  • ኣብ ዝተዓጽወ ገንዘብ ፡ ዓማዊል ካብ ብር 20,000 ኣብ ሓደ ግዜ ከቐምጡ ይግባእ ።
  • ዓማዊል ን 3 ወርሕን 6 ወርሕን 9 ኣዋርሕን 12 ኣዋርሕን እንተቆጢቦም ናይ 7.25% ፣ 7.5% ፣ 7.75% ከምኡድማ 8% ናይ ዋጋ ክፍሊት ወለድ ይረኽቡ ።
  • ዓሚል ቅድሚ እቲ ናይ ብስለት ግዜ እንተድኣ ኣውጺኡ ወለድ ናብ 7% ይቕየር።
 • ኣመሓዳሪሕጊ

ሕግታት ፈደራላዊት ደሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ፣ መምርሒታት ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያን ከምኡ እውን ኣገደስቲ ኣገባባት ናይ ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያን ኢትዮ-ቴለኮምን ነዞም ቃላትን ኩነታታትን

ክመሓደሩ ኣለዎም።

 • ሕቶታት

ዝኾነ ምስ ኣገልግሎታት፣ መስርሓት ፣ ስያመ ከምኡ እውን ኩነታት ናይ ውልቀ-ሰባት ኣናእሽቶይ ናይ ቁጠባ ግልጋሎት ዝተኣሳሰር ሕቶ ፣ ብቴሌብር ናይ ዓማዊል መራኸቢ ማእኸል ወይ (127 ብምድዋል) ክሓልፍ ትይኽእል።

 • ምፍራስ

ዝኾነ ካብ ኣናኡሽተይ ናይ ልቓሕ ኣገልግሎታት ምሳኹም ወይ ቅድሚ ምምልካትኩም: ብዘይምርካብኩም፡ ነዚ ስምምዕ እዚ ብምልኡ ወይ ብኸፊል ናይ ምስራዝ ወይ ምቁራፅ መሰል ክህልወና ይግባእ። እዚ ውዕል እዚ ምሉእ ብምሉእ ይኹን ብኸፊል ምስ ዝቋረፅ: ነቲ ናይ ክልቲኦም ወገን ናይ ተኸሳስነት መሰልን ግዴታን ኣይትንክፎን።

 • ጥርዓን

ጥርዓን ብኣካል፣ ብፅሑፍ ፣ ብፖስታ፣ ብኢሜይል ወይ ብተሌፎን ክቐርብ ይኽእል እዩ። ኢትዮ ቴሌኮም ጥርዓንኩም ኣብ ውሽጢ ምዱብ ግዜ ንምፍታሕ ኩሉ ዓይነት ስጉምትታት ክወስድ እዩ። በቲ ዝወሃብ ምላሽ እንተ ዘይዓጊብካ፡ ነቲ ጕዳይ ናብ ንግዳዊ ባንክኪ ኢትዮጵያን ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያን ምውሳድ ትኽእል ኢኻ።

 • ግጭት መፍትሒ

ካብ’ዚ ወፃኢ ዝለዓል ወይ ምስ’ዚ ስምምዕ ዝተሓሓዝ ምስሕሓብ፡ ኣብ ላዕሊ ከም ዝተጠቕሰ ዘይፍታሕ፡ ዝኾነ ዓይነት ክርክር ፡ ናብ ፈደራላዊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ክሓልፍ ኣለዎ ።

 • መተሓሳሰቢ 

ናትካ ምሽጥር ቁፅሪ (PIN) ምሽጥራዊ ክኸውን ኣለዎ ከምኡ እውን ብጀካኻ ንኻልእ ሰብ ክትህቦ ኣይግባእን።

እቲ ምሽጥራዊ ቁፅሪ (PIN) የሕሊፍካ ንሰብ ዘይምቕባል፣ ብዘይፍቓድ ናይ ቴሌብር ሕሳብ ምጥቃም፣

ሞባይልካ ወይ ሲም ካርድ ንኻሊእ ተጠቃሚ ምሃብ፣ ክሳራ ወይ ስርቂ እንተጋጥመካ ንዝምልከቶም ኣካላት ዘይምሕባር ፣ ወይ ከኣ ኣዘውቲርካ ምሽጥር ቁፅርኻ ዘይምቕያር ንዘስዕቦ ሳዕቤን ፣

ምሉእ ሓላፍነቱ ናትካ/ኪ ጥራይ እዩ።