Ashaam Teelee

Tajaajiloota keenya irra deddeebi’uun fayyadamuun badhaafamaa!
 • Maamiltoonni keenyaa tajaajiloota keenya irra deddeebi’uun nu waliin turuu isaaniif kan itti badhaafnudha. Tajaajila kanaaf galmaa’aa! Qabxii walitti qabadhaa! Baay’ina qabxii kuufattaniin moobaayilii guuttachuu, qarqaba bitachuu, erraga tajaajilaa kan ji’aa  kafaluu, akkasumas waamicha sagalee taasisuu, daataa fayyadamuu fi eraa erguu kkf  fayyadamuu ni dandeessu. Neetwoorkii Itiyoo Telekoomii yeroo dheeraa fayyadamuun qabxii baay’ee yoo walitti qabattan bilbila Moobaayilii, Taableetii fi Laaptooppii ni argattu.

 

Ashamtele

Package Types Using Ashamtele Points

 Package ValidityRequired Ashamtele PointsPackage types
 Daily125 Points100 MB
 125 Points25 Min
 250 Points50 Min
 625 Points625 MB
 
 Weekly500 Points110 Min
 600 Points375 MB
 1225 Points1 GB
 
 Monthly875 Points125 Min
 1250 Points1 GB
 2500 Points2 GB

Ashamtele Points Redeem for Mobile Phone and Other devices

 Device TypeDevice nameRequired Ashamtele Pointss
 Feature phonesSmadl i720,875
 Smadl i921,500
 Tecno T203S24,875
 Itel it502629,750
 Tecno ti40235,000
 Smart PhonesItel A24109,000
 ZTE Blade A31 Lite120,750
 ZTE Blade A31173,625
 ZTE Blade A51187,750
 Tecno Spark 7225,000
 Redmi 9A Sport288,975
 Redmi 9A294,725
 Redmi A1 299,225
 Tecno Spark 8C300,000
 Samsung A04 LTE317,375
 Tecno Pova Neo325,000
 Tecno Spark 8P375,000
 Redmi 10C391,750
 Samsung Galaxy A23464,125
 Iphone 111,133,975
 Samsung Galaxy Z Flip 42,010,000
 LaptopRealme Laptop i51,790,000
 Smart WatchesRealme Watch 2 Pro108,250
 Realme Watch 5138,250
 Air BudsZTE Buds47,000
 Realme Q2550,550

Ulaagaaleen kanaa Maal fa’i?

Tajaajila moobaayilii fayyadamuu

 • Maamiltoota tajaajila kafaltii duraaf guyyaatti birrii 2.5 fi kanaa ol fayyadamuu.
 • Maamiltoota kafaltii boodaaf kafaltiin tajaajilaa kan ji’a tokkoo inni xiqqaan birrii 75.
  • Birriin 1  qabxii 1argamsiisa.

Tajaajiloota Teelee birrii fayyadamuu

 • Maamiltoonni Teelee birrii hundi fayyadamaa Ashaam teelee ni ta’u.
  • Moobaayilii keessa birrii tokko yoo guuttan qabxii 2 argattu.
 • Teelee birriitti fayyadamuun bittaafi gurgurtaa raawwachuu
  • Kafaltiin birrii 10 qabxii tokko argamsiisa.

Steps to use Ashamtele

Via My Ethiotel Mobile App

Via Ethio Gebeta *999#

 1. Appilikeeshinicha banuudhaan tarreeffama baafataa karaa harka mirgaa gubbaarra jiru keessaa Ashaam Teelee kan jedhu filadhaa.
 2. Achi keessaa “Galmaa’uuf” kan jedhu filadhaa.
 3. Itti aansuun “Mirkaneessi” akkasumas “itti fufaa” jedhu cuqaasaatii filadhaa.

 1. Tarreeffama baafata Ashaam teelee keessaa  “qabxii dabarsuuf ” kan jedhu filadhaa.
 2. Baay’ina qabxii dabarsuu barbaaddanii barreessaa.
 3. Lakkoofsa bilbilaa qabxii itti dabarsitanii barreessaatii ergaa.

 1. Tarreeffama baafata Ashaam Teelee keessaa “qabxiidhaan bitachuuf” kan jedhu filadhaa.
 2. Qarqabaalee guyyaa, torbanii fi ji’aa qabxii keessaniin bitachuu yoo barbaaddan “qarqaba bitachuuf” kan jedhu filadhaa.Ykn

3. Gara daqiiqaa, daataa fi eraa        barreeffamaa gabaabaatti jijjiiruuf akkasumas biilii kaffaluuf , moobaayilii bitachuu yoo barbaaddan “Multiple Redeem”  kan jedhu filadhaa.

 • Tarreeffama baafata Ashaam Teelee keessaa “sadarkaa maamilummaa fi qabxii beekuuf ” kan jedhu filadhaa.

 • Tarreeffama baafata Ashaam Teelee keessaa  “tajaajila bitattan keessaa ammam akka isin hafe beekuuf” kan jedhu filadhaa.

 1. Gara *999# tti bilbiluun Ashaam teeleef lakkoofsa 3 filadhaa.

2. Galmaa’uuf lakkoofsa 1 galchaa

 1. Gara *999# tti bilbiluun Ashaam Teeleef lakkoofsa 3 filadhaa.
 2. Qabxii dabarsuuf lakkoofsa 2 galchaa.
 3. *lakkoofsa bilbilaa*baay’ina qabxii# barreessaatii ergaa

 1. Gara *999# tti bilbiluudhaa Ashaam Teeleef lakkoofsa 3 filadhaa.
 2. Qabxii jijjiiruuf lakkoofsa 3 galchaa.

 1. Gara *999# tti bilbiluudhaan Ashaam Teeleef lakkoofsa 3 filadhaa.
 2. # galchuun itti aansuun lakkoofsa 4 filadhaa.

 1. Gara *999# tti bilbiluun Ashaam Teeleef lakkoofsa 3 filadhaa.
 2. # galchaatii itti aansuun lakkoofsa 3 filadhaa.

Qabxiiwwan Ashaam Teeleetiin maal argachuutu danda’ama?

Gosa badhaasaa Gosa qarqabaa Baay’ina Baay’ina qabxii Ashaam Teelee barbaachisu Qarqaba Kan guyyaa sagalee Daqiiqaa 19 250 daataa Meegaa baayitii 77 250 Kan torbanii sagalee Daqiiqaa 110 1,250 daataa Meegaa baayitii 275 1,200 Kan ji’aa sagalee Daqiiqaa 140 1,750 sagalee Daqiiqaa 205 1,800 daataa Meegaa baayitii 550 2,000 Fileeksii Fieeksii yuuniitii 1452 2,500 Moobaayilii guutuu /kafaltii biilii birrii) 1 50 sagalee (daqiiqaa) 1 21 Daataa (meegaa baayitii) 1 10 Ergaa gabaabaa (lakkoofsaan) 1 10 moobaailii Feature phone 1 35,000 (bilbila salphaa) Bilbila smaartii sadarkaa 1ffaa 1 150,000 Bilbila smaartii sadarkaa 2ffaa 1 250,000 Sadarkaa guddaa isa dhumaa 1 750,000 Taableetii 1 700,000 Laaptooppii 1 1,250,000

Yaadannoo
Qabxiiwwan moobaayilii, Taableetii fi Laaptooppotaaf barbaachisan /haala gabaarratti hundaa’ee gatiin jijjiiramuu ni danda’a

 • Fayyadamtoonni kafaltii duraa, kafaltii boodaa fi akkasumas moobaayilii hayibiriidii sagantaa looyaaliitii Ashaam teelee fayyadamuuf ni danda’u.
 • Sagantaan kun kan hojeeffamu lakkoofsa tajaajilaani malee lakkoofsa erragaan miti.
 • Maamiltoonni Ashaam Teelee galmaa’uu fi bulchuuf Appilikeeshinii moobaayilii May Itiyoo teel fayyadamuu akkasumas gara *999# tti bilbiluu qabu.
 • Maamiltoonni qabxiilee yeroon itti hin darbine maamiltoota fayyadamoo sagantaa Ashaam Teelee ta’aniif daangaa tokko malee erguu ni danda’u. Haa ta’u malee miseensa maamila  hin taaneef qabxii erguun hin danda’amu.
 • Qabxiin tajaajila akka hin kennine dhorkame nama biraaf dabarsuu fi fayyadamuun  hin danda’amu.
 • Lakkoofsi bilbilaa nama biraatti yoo darbe qabxiileenis walumaan darbu.
 • Lakkoofsa bilbilaa tajaajia addaan kuteen qabxiilee Ashaam Teelee fayyadamuun hin danda’amu.
 • Barri tajaajila qabxiilee inni guddaan baatiiwwan 12 qofa. Fakkeenyaaf maamilli tokko Ebla 1 bara 2014 qabxiilee 10 yoo qabaate barri tajaajilaa qabxiilee  Ebla 1 bara 2015 raawwata.
 • Birrii 1 gadi fayyadamtaniittu yoo ta’e baay’ina birrii tajaajila yeroo itti aanu fayyadamtan waliin ida’amee qabxii ni argattu.
 • Tajaajiloonni Itiyoo Telekoom bilisaan ykn kennaadhaan dhiheessu qabxii kuufachuuf hin oolan.
 • Qabxiin Ashaam Teelee 1 saantima 2 waliin qixa yoo ta’u, kunis taaksii dabalataa dabalateetu.
 • Maamiltoonni tajaajila yemmuu addaan kutan qabxiin kuufatanis addaan cita.
 • Kafaltiin ji’aa Ashaam Teeleen osoo hin jalqabiin dura ykn maamilli tokko tajaajila kanaaf osoo hin galmaa’iin dura kuufame kafaluun qabxii hin argachiisu.

Qabxiin kan ittiin herregamuu fi lakkoofsota tajaajilaaf kan qaqqabu akkaataa qajeelfamoota armaan gadiitiini.

 1. Moobaayilii kafaltii duraa-
  • Sagalee, ergaa gabaabaa fi daataa birrii 1 yemmuu fayyadamtan qabxii 1 argattu.
  • Qabxiin sa’aatii 24 keessatti argattan odeeffannoon yeroo hunda isiniif ergama.
  • Fayyadamtoonni qarqabaa, qarqaba hin daangeffamne dabalatee qabxiin keessan baay’ina birrii qargaba ittiin bittaniin Erregama. (birrii 1 = qabxii 1 )
  • Qarqabni kennaadhaan yemmuu ergamu namni erge gatii qarqabaa amma kafaletti qabxiin ni kennamaaf.
  • Moobaayilii guuttanii nama biraaf yoo dabarsitan qabxiin kan qabamu yoo ta’u, garuummoo kan ergameef yemmuu itti fayyadamu qabxii ni kuufata.
  • Lakkoofsota gabaabaa/addaa yemmuu fayyadamtan qabxii hin argattan.
  • Yoo xinnaate guyyaatti tajaajila birrii 2.5 fayyadamuun barbaachisaadha.
 2. Moobaayilii kafaltii boodaaf-
  • Biilii ji’aa wayita kafaltan birrii tokkoon qabxii 1 argattu.
  • Qabxiin yemmuu erregamu lakkoofsota gabaabaa/addaatti kan fayyadamtan hin ilaallatu.
  • Kafaltiin keessan kan ji’aa yoo xinnaate birrii 75 ta’uu qaba.
  • Kafaltii ji’aa kana kan kafalu maamila biraa yoo ta’e qabxiileen gara fayyadamaatti ergamu.

 

 1. Moobaayilii keessan Teeleebirriin wayita guuttan
  • Birrii 1 wayita guuttan qabxii 2 argattu
  • Qabxiileen yroo hunda sa’aatii 24 keessatti argattan odeeffannoon isiniif ergama.
  • Maamiltoota biroof moobaayiliin yoo guutame qabxiin nama biteef/kaffaleef ergama.
 2. Daldaltoonni Teeleebirriin yoo kafalan

Daldaltoonni Teeleebirriin birrii 10 yoo kafalan qabxii 1 kuufatu