Tajaajila Jalqabuuf

Tajaajila Jalqabuuf

Baga nagaan dhuftan! Tajaajiloota keenya moobaayilii addaddaatti gammadaa!

KUUFAMA SAGALEE
 • Daqiiqaa 125 / birrii 50
 • Daqiiqaa 245 / birrii 75
 • Daqiiqaa 345 / birrii 100
KUUFAMA DAATAA
 • Giigaa baayitii 1 /birrii 75
 • Giigaa baayitii 2/birrii 120
 •  
SAGALEE + DAATAA
 • Daqiiqaa 125 + giigaa baayi 2 + ergaa barreeffamaa gabaabaa 50 / birrii 155
 • Daqiiqaa 375 +giigaa baayitii 2 + ergaa barreeffamaa gabaabaa 50 / birrii 215
 •  

 • Bonus package prorated upon for three months.
 • CRBT default tone for one month’s either normal or calling, user will get notification service expiry date.
 • Customers can purchase unlimited services for voice/internet weekly and monthly.
 • Unlimited packages have no free bonus package, but only CRBT default apply.
 • Combination of voice and internet package possible and get discount on both.
 • The package could not be shared to others.
 • Unutilized bonus will expire at the end of validity period
 • In case customer get lost SIM before using replacement with previous packages remaining kept.
 • SMS notification will send to customer after activation the SIM.
 • Customer want to purchase both voice + internet can get the bonus in both services.
 • The 3G and 4G data only subscribers are eligible and prepaid, postpaid and hybrid eligible for the bundle.
 • Residential and enterprise customers are eligible for SIM starter bundle.

eSIM

Bilbilli harkaa keessan tajaajila kan isin fayyadamsiisuu ni danda’a?

Tajaajilichi gabaa irra oolee jira!

Teekinoloojii SIM kaardii amma fayyadamtan bakka bu’uu danda’u dha.

Bilbila moobayilaa keessan jijjiiruun tajaajilicha fayyadamuu dandeessu.

Faayidaa

  • Bilbilli keessan E-siimii ammayyaatiin ni hojjetaa?
  • Tajaajila kana kennuu eegalleerra!
   • Teekinooloojii Siim Kaardii duraanii bakka bu’e
   • Bilbila keessan waliin akka salphaatti walsimsiisuun qofa tajaajila argachuun ni danda’ama.

Bilbila Moobayilaa eSIM Fayyadamsiisuu danda'aan

Samsung

   • Samsung Galaxy S20
   • Samsung Galaxy S20+
   • Samsung Galaxy S20 Ultra
   • Samsung Galaxy S21
   • Samsung Galaxy S21+ 5G
   • Samsung Galaxy S21+ Ultra 5G
   • Samsung Galaxy S22
   • Samsung Galaxy S22+
   • Samsung Galaxy Note 20
   • Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G
   • Samsung Galaxy Fold
   • Samsung Galaxy Z Fold2 5G
   • Samsung Galaxy Z Fold3 5G
   • Samsung Galaxy Z Flip

iPhone

    • iPhone XR
    • iPhone XS
    • iPhone XS Max
    • iPhone 11
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone SE 2 (2020)
    • iPhone 12
    • iPhone 12 Mini
    • iPhone 12 Pro
    • iPhone 12 Pro Max
    • iPhone 13
    • iPhone 13 Mini
    • iPhone 13 Pro
    • iPhone 13 Pro Max
    • iPhone SE 3 (2022)

Google

    • Google Pixel 3a XL
    • Google Pixel 4
    • Google Pixel 4a
    • Google Pixel 4 XL
    • Google Pixel 5
    • Google Pixel 5a
    • Google Pixel 6
    • Google Pixel 6 Pro.
    • Google Pixel 3 XL
    • Google Pixel 2 XL

Huawei

    • Huawei P40
    • Huawei P40 Pro
    • Huawei Mate 40 Pro

Motorola

   • Motorola Razr 2019
   • Nuu Mobile X5
   • Gemini PDA
   • Rakuten Mini

Oppo

    • Oppo Find X3 Pro
    • Oppo Reno 5A
    • Oppo Reno6 Pro 5G

Magaalaa Finfinnee Keessatti
argachuu dandeessu.

Odeeffannoo maamilummaa tajaajila moobaayilaa haaraa, kaffaltii maamilummaa Fi Faayidaa isaa

Tajaajila Moobaayilaa Kaffaltii Duraa

Yeroo qilleensaa dursanii guutuu

Faayidaa argattan

ulaagaalee

Tajaajila moobaayilii kafaltii boodaa

Tajaajila Booda Ji’aan Biiliidhaan Kaffaltu.

Faayidaa argattan

ulaagaalee

Tajaajila moobaayilii haayibiriidii

Kafaltii duraa + pilaanii kafaltii boodaa siim kaardii tokkoon

Faayidaa argattan

ulaagaalee

Ulaagaalee maamiltummaa:  

Ulaagaalee maamiltummaa,  

 • Waraqaa eenyummaa gandaa kan haaromfame, eeyyama konkolaachisaa ykn paaspoortii,
 • Walii galtee tajaajilaa (eCAF)  mallatteessuu,
 • Jiddu galeessa gurgurtaa keenya isin dhihootti argamu keessaa gosa tajaajilaa barbaaddan bitachuu ni dandeessu.

Tajaajilamoobaayilii kafaltii duraa qinxaabdota bakka bu’ummaa seeraa qaban irraa bitachuu ni dandeessu

Tajaajila moobaayilii haaraa jalqabsiisuuf:

 • Siim kaardii moobaayilii keessan keessa galchaa
 • Lakkoofsa iccitii  (PIN) galchaa

Yaadannoo: Dirqamoonni ibsaman tajaajiloota moobaayilii hundaaf  (2G, G  fi 4G) ni hojjetu.

Taarifa tajaajila moobaayilii dursanii kafaluun kennamu

Tajaajila Sagalee

Taarifa sagalee
 • Sa’aatii idileetti daqiiqaa tokkotti saantima 50 yoo ta’u
 • Sa’aatii idileen ala, dilbataa fi guyyaa ayyaanota ummataa daqiiqaa tokkotti saantima 35
 •  

Tajaajila Daataa fi Ergaa Gabaabaa

Tariifa
 • Daataa (2G, 3G, 4ጂ),meegaa baayitii tokkotti saantima 20
 • Ergaa gabaabaa tokkoof saantima 20
 •  

Lakkoofsota tajaajiltoota addaddaa beekuu qabda

SERVICE TYPEDIALING NUMBERSSERVICE DESCRIPTION
Balance Request*804# dialTo check your airtime balance, available credit limit & available outstanding package amount
Balance Request*804*service number*password*# & dialTo check other service number airtime balance, available credit limit & outstanding package amount including 3G, 4G and EVDO data only package
Airtime top-up*805*hidden number # dialTo top up airtime
3rd Party Recharge*805* hidden number*subscriber number*amount# DialTo top up airtime for friends and relatives
Ethio Gebebeta*999# Dialú To buy a discounted voice, internet & SMS service packages for yourself or to send it as a gift for your family & friends.
Credit Transfer*806*Mobile number* amount # dialTo transfer airtime to friends/ family
Call Me Back*807*Recipient phone number# dialTo request for call back to a friend & family
Airtime Credit ServicesSMS A, C or L to 810To request airtime credit
CRBTSend A to 822To subscribe
CRBTSend U to 822To unsubscribe
CRBTSend T to 822To know the top 10 CRBTs
CRBTSend HELP to 822To get basic information about the service
Voice Mail ServiceSend S1 to 824To subscribe for voice mail service
Voice Mail Servicesend D to 824To deactivate voice mail service/temporarily /
Voice Mail ServiceSend A to 824To reactivate voice mail service
Reachability Alertsend D1 to 824To deactivate reachability alert service
Reachability Alertsend A1 to 824To reactivate reachability alert service
Missed Call Notificationsend D2 to 824To deactivate missed call notification service
Missed Call Notificationsend A2 to 824To reactivate missed call notification service
Reachability Alert & Missed Call Alertsend D3 to 824To deactivate reachability and missed call alert service
Reachability Alert & Missed Call Alertsend A3 to 824To reactivate reachability and missed call alert service
Voice SMS845To listen to a new voice SMS
Voice SMS886To send voice SMS
Voice SMS887To listen to old/saved voice SMS
EVDO & CDMA Top-up903To recharge EVDO & CDMA 1x
Customer ServiceDial 994To contact our customer service advisors
Customer ServiceSMS to 8994
Customer ServiceEmail:994@ethiotelecom.et
Customer ServiceFacebook: www.facebook.com/ethiotelecom
Customer ServiceFacebook: www.twitter.com/ethiotelecom

Tariifa tajaajila gurgurtaan boodaa

Service type For Prepaid in ETB For Postpaid in ETB
Reconnection without SIM card 15 15
Reconnection with SIM card 30 30
Replacement 15 15
Change from postpaid to prepaid 30
Change from prepaid to postpaid Free
Upgrade from 2G to 3G/4G Free
Monthly rent Free 28.75
Change of name Relative 15
Non-relative 30
       Tip: All tariffs are VAT inclusive.