Tajaajila vii pii ennii (VPN)

Tajaajila vii pii ennii (VPN)

 • Vii pii enniin (VPN) dhaabbileen dhuunfaa fi mootummaa damee isaanii addaddaa waliin akka walquunnaman kan taasisu yoo ta’u, dhaabbileen kunneen neetwoorkii dhuunfaa isaanii akka ijaarratan isaan dandeessisa.
 • Tajaajilli kun odeeffannoo qooduuf akkasumas sirna teekinooloojii odeeffannoo filannoo idilee  ykn marmaartuun hojeessuu ni dandeessisa.
 • Tajaajilli kun kutaalee Itiyoophiyaa uwwisni neetwoorkii moobaayilii qaqqabaa ta’ee fi tajaajilli daataa kennan hundatti ni argama.
 • Tajaajiloota Vii pii ennii filaata hndaan kan dhiheessinu yoo ta’u, isaanis,
 1. VTN Biroodbaandii moobaayilii
 2. VTN Biroodbaandii Fiiksidii

Tajaajiloota qarqabaa VTN moobaayilii kan

Taarifa tajaajila qarqaba VTN moobaayilii kan baatii tokkoo
Gosa qarqabaa Gatii duraanii Gatii    Gatii
Giigaa baayitii 1 Bir. 75 Bir. 60
Giigaa baayitii 2 Bir.130 Bir.   105
Giigaa baayitii 4 Bir. 250 Bir. 200
Giigaa baayitii 6 NEW Bir. 280
Giigaa baayitii 8 Bir. 450 Bir.   360
Giigaa baayitii10 Bir. 520 Bir. 420
Giigaa baayitii 20 Br.   890 Bir.   700
Daataa hin daangeffamne Bir. 1510 Bir. 999

VPN biroodbaandii idilee

 • Tajaajilli VTNii biroodbaandii abbaa shiboo fi shiboo malee irra caalaa karaa MPLS  (Multi-Protocol Labeled Switch) kan dhihaatu yoo ta’u, kunis dameeleen dhaabbata tokkoo iddoowwan gara garaa jiran, jiddu galeessa odeeffannoo fi waajjiramuummee wal quunnamsiisuun odeeffannoon nageenyisaa eegame akka walirraa hin cinne akka jiraatu gochuuf kan dandeessisu tajaajila gatii madaalawaan dhihaatedha.

Faayidaalee

 • Deetaa fi odeeffannoo wakirraa hin cinnee fi nageenisaa eegame
 • Dameelee dhaabbata tokkoo iddoowwan addaddaa jiran iddoo tokko taa’ee to’achuuf ykn bulchuuf kan dandeessisudha.
 • Biizinasiin akka itti fufu faayidaa olaanaa qaba

Baasiiwwan hojii adeemsisuuf guyya guyyaatti bahan ni hir’isa

Taarifa birood baandii idilee (Local MPLS VPN)

Access SpeedMonthly Rent in Birr
64 Kbps249
1 Mbps399
2 Mbps499
3 Mbps899
5 Mbps1,439
6 Mbps1,689
7 Mbps1,970
8 Mbps2,250
10 Mbps2,750
12 Mbps3,130
16 Mbps4,173
20 Mbps4,699
27 Mbps5,760
30 Mbps6,980
40 Mbps9,100
60 Mbps12,620
100 Mbps19,990
150 Mbps29,979
200 Mbps39,950
300 Mbps59,899
500 Mbps99,799
800 Mbps152,375
1024 Mbps195,000

Odeeffannoo yayyadoo

 • Gatiin si’aayina tajaajila sakondii tokkotti giigaa baayitii 1 ol ta’eef,
 • Y= gatii sakondiitti giigaa baayitii 1 + 200*(N-1024)
 • Y=gatii sakondiitti giigaa baayitii tajaajila barbaadamee taaksii dabalataa waliini.
 • N = si’aayina tajaajilaa gaafatame.
 • 200 erraga kana keessatti lakkoofsa dhaabbataa hinjijjiiramne yemmuu ta’u, taarifa meegaa biitsii sakondii tokkooti.
 • Guddinni si’aayina tajaajilaa gaafatame akkaataa erragichaatiin sakondiitti meegaa biitsiin kan erragamudha.
 • 1024n lakkoofsa dhaabbata hin jijjiiramne yemmuu ta’u, sakondiitti giigaa baayitiin tokko gara meegaa biitsii sakondii tokkootti yemmuu jijjiiramudha.
 • Galmeen maamiltummaa, sarara deebisanii wal quunnamsiisuuf, maqaa jijjiiruuf, jijjiirraa abbummaa akkasumas jijjiiramni teessoo tola kennama.

VPN biroodbaandii idilee shiboo malee

VTN biroodbaandii fiiksidii shiboo maleen tajaajila kan kennu shiboo malee yoo ta’u, garuummoo tajaajila bakka filataman qofaatti daangeffamedha. Tajaajilli kun filmaata  (Aironet) ykn (VSAT)n dhihaatedha

Faayidaalee

 • Itti fufiinsa biizinasii mirkaneessuuf akka filannoo dabalataa ofeeggannoo shiboo maleetti tajaajila.
 • Baasiiwwan  guyya guyyaatti hojii adeemsisuuf ba’u  hir’isuuf fayyada.
 • Iddoowwan neetwoorkiin abbaa shiboo hin jirretti hojii hojjechuuf nama gargaara.

 

 • Tajaajila salphaatti guddisuuf humna uuma. Maamiltoonni iddoowwan haaraa, fayyadamtootaa fi appilikeeshinota si’aayinaan wal quunnamsiisuuf isaan gargaara.
 • Haala olaanaan waliin ga’uuf humni jiraachuu.

Nageenyisaa kan eegame ta’uu fi maamiltoonni tajaajila kana karaa barbaadan akka to’atan dandeessisuu. Maamiloonni tajaajila kana bulchuuf imaammata nageenyaa mataasaanii qopheessuun fayyadamtoota kamitu kutaa neetwoorkii isa kam fayyadamuu akka qaban hordofuu fi to’achuuf isaa dandeessisa

Dhaabbataa Shiboo malee MPLS -VPN VSATn

Filannoo saffisaa sakondii tokkotti Taarifa baatii kan duraanii Taarifa haaraa kan baatii
Kiiloo baayitii 512 14,517.19 13,040
Meegaa baayitii 1 27,465.21 14,735
Meegaa baayitii 2 53,361.25 20,629
Meegaa baayitii 4 Tajaajila Haaraa 28,880
Meegaa baayitii 5 Tajaajila Haaraa 31,768
Kan durii Haaraa
Kafaltii galmee 54,942.80 41,923

Odeeffannoo yayyadoo

• Sagalee birood baandii VSATf + tajaajila VPN, galmee sagalee fi kafaltiin kiraa galmee maamiltummaa VPN fi kafaltii kiraa irratti dabalata kafalchiisa. • Tajaajilli sagalee qofaasaa hin dhihaatu. • Maamila gaaffii tajaajila sagalee dhiheessuuf sarara sagalee jaahatu kennamaaf. • Galmeen maamilummaa sagalee fi taarifni itti fayyadamaa tajaajila bilbilaa idilee waliinwal fakkaataadha. • Taarifni kun kafaltii tajaajilaa kan baatii hin dabalatu. • Taarifni hundi taaksii dabalataa of keessaa qaba. • Kafaltiin galmee maamiltummaa kafaltii qaraxa teembirii of keessaa qaba.