Tajaajila Intarneetii biroodbaandii idilee abbaa shiboo Intarneetii

Intarneetii biroodbaandii idilee abbaa shiboo dhaabbata keessaniif galchaa! Ji’a ji’aan kafalaa, daangaa malee fayyadamaa!

Intarneetiin biroodbaandii abbaa shiboo sakondii tokkotti meegaa baayitii 3 irraa jalqabee si’aayina adda ddaatiin madaabii ykn shiboo faayibariin kan kennamu tajaajila Intarneetii si’aayina olaanaa qabu yoo ta’u, fayyadamni daataa kafaltii irratti jijjiirama hin fidu.

Monthly Service Fee for Business customers

HTML Table Generator

Access Speed Existing  New Tariff Add on Service Tariff
Tariff  (With Out Add On)
  ETB
4Mbps 1,249 999 Pay extra 100 Birr & Get the below fixed line packages
Call within town: 1200 Minute
Call across town: 400 Minute
Fixed to mobile call: 300 Minute
Free for the first 3 months
8Mbps 2,465 2,155
10Mbps 3,050 2,465
20Mbps 5,900 4,850
30Mbps 8,400 7,200
60Mbps 15,100 11,100
100Mbps 25,000 17,600 Pay extra 250 Birr & Get the below fixed line packages
Call across & within town: Unlimited.
 Fixed to mobile call: 1000Min.
Free for the first 3 months
200Mbps 50,000 35,000
300Mbps 74,200 52,200
500Mbps 110,600 86,000
1024Mbps 250,000 175,000

For access speeds greater than 1Gbps pricing formula

 • Y= 1Gbps price +162.76*(N-1024)
 • Where Y is the price of the required access speed with VAT,
 • N is the required access speed,
 • The constant 162.76 is per Mbps price.
 • Requested access speed shall be entered in Mbps in the above formula.
 • The constant number 1024 is the Mbps equivalent of 1Gbps.

 • Maamiltummaaf tolaan galmaa’aa
 • Maamiltoonni tajaajilaaf galmaa’uuf galmee eyyama daldalaa seera qabeessa dhiheessuu qabu.
 • Maamiltoonni kaappitaala birrii 10,000 fi sanaa ol qaba tajaajila kana argachuu ni danda’u.
 • Imaammatoonni duraanii tajaajila kana waliin wal qabatan hojiirra ni oolu.
 • Seeronni ‘CPE’, humna namaa, galtee fi baasiiwwan geejjibsiisuu waliin wal qabatan hin geeddaramne.
 • Maamiloonni duraanii  (tajaajila intarneetii idilee birootiif kan galmaa’an ) tolaan gara tajaajila haaraatti jijjiiruu ni danda’u.

Tajaajila Intarneetii biroodbaandii idilee abbaa shiboo Intarneetiin biroodbaandii idilee dhaabbilee xixiqqoof / SOHO/

Daldala keessan xixiqqoof Intarneetii biroodbaandii idilee daangaa maleef galmaa’aa! Tajaajila keessan ammayyeessaa! Bakka qaqqabiinsa keessanii bal’ifadhaa!

Monthly Service Fee for Small Office/Home Office (SoHo) customers

Speed per SecondPriceMedia
 In ETB 
3 Mbps499Copper
4 Mbps699 
6 Mbps899 
5 Mbps725Fiber
8 Mbps979 
10 Mbps1,179 
20 Mbps2200 
50 Mbps4,319

 • New subscription by enterprise customers will be provided through fiber unless fiber resource is not available.
 • Existing customers with 2Mbps, 3Mbps, 4Mbps, 5Mbps and 6Mbps customers will be migrated to the newly proposed mapped access speeds with their no media change. Existing 7Mbps customers with copper media shall be migrated with media change (fiber) if resource is available.
 • However, for 10Gbps existing subscription, there will not be a price change and not mapped to other speed (i.e. their existing rent will continue as is)
 • No change on the existing fixed line subscription and monthly rent for tele business fiber combo service
 • While mapping the existing speed with the updated one if media change is required the customer will cover the media-related cost.
 • tele business fiber internet for SOHO speeds greater or equal to 8Mbps shall be provided using fiber unless fiber resource is not available.
 • For copper media not available Bandwidth like 3Mbps, 4Mbps & 6Mbps it is possible to deliver the service by fiber media.
 • Add on feature for SOHO is applicable for fiber media customer with combo tele business fiber.
 • Upgrade and downgrade for tele business fiber shall be applicable only for newly available speeds.
 • The fixed line package for enterprise as add on be free for three months and after the free package if customer need the service they shall apply for the package.
 • All prevailing Enterprise and SOHO FBB internet service business rules remain intact.
 • All tariffs are VAT inclusive.

 • Galmee maamilummaaf, deebi’anii sarara argachuuf akkasumas jijjiirama siimii taasisuuf kafaltiin hin gaafatamu.
 • Gatiin saffisa tajaajilaa giigaa baayitii 1 ol ta’eef, gatii  saffisa gaafatamee irratti hundaa’uun akkaataa armaan gadiitiin erragama.
 • Y= sakondii tokkotti gatii giigaa baayitii 1 + 250*(N-1024)
 • Yn  saffisa tajaajilaa barbaadame yoo ta’u,
 • Nn saffisa tajaajilaa gaafatamedha.  250n erraga kana keessatti kan hin jijjiiramne/lakkoofsa dhaabbata yoo ta’u, sakondii tokkotti meegaa baayitii 1 dha.
 •  Saffisa tajaajila gaafatamee errega armaan olii keessaa meegaa baayitii sakondii tokkootiin kan erregamu ta’a.
 • 1024 lakkoofsa dhaabbataa hin geeddaramne yoo ta’u, sakondii tokkotti giigaa baayitii tokko wlaiin walqixxeedha.
 • Qarqabni kun baatii tokko qofaaf kan fayyadu yoo ta’u, qarqabni hojiirra hin oolle gara baatii itti aanuutti hin cehu.
 • Dhaabbanni keessan toora muummeerraa meetira 500 ol yoo fagaate akkaataa gatii meetiraan kaa’ameetti gatii dabalataa kafaltu.
 • Gatiin moodamii ‘ADSM’ birrii 1,349 dha
 • Modamiin (CPE)n gatii gabaa fi gosa oomishaa dhihaatuun murtaa’a.
 • Gatiin hundi taahsii dabalataa waliini.

Tajaajila Intarneetii biroodbaandii idilee shiboo malee

Tajaajilli biroodbaandii idilee shiboo malee gosa tajaajila shiboo malee yoo ta’u, tajaajilli kun iddoo murtaa’e qofatti kan daangeffamedha. Tajaajila biroodbaandii idilee shiboo malee filannoowwan addaddaatiin dhiheessaa kan jiru yoo ta’u, irra caalaa eerooneetii (Aironet)  fi  Viisaat (VSAT)n ni dhiheessina. Siginaalonni biroodbaandii idilee shiboo malee buufata shiboo malee irraa gara nama fudhatuutti darba.

Kan fudhatu yeroo baay’ee haala diishii saatalaayitiin wal fakkaatuun darbii irratti kan fannifaman kan qilleensaa, Anteenaa ykn meeshaa diishii dhaabbataadha. Tajaajilli kun akka hojjetu buufata tamsaasaa fi kan fudhatu jidduu ifatti akka mul’atu fuullee taa’uu qaba.

Tajaajila Telekoomii Saatalaayitiin (VSAT)

Tajaajila Telekoomii Saatalaayitiin

 • Wayita neetwoorkiin abbaa shiboo hinjirretti akka filannootti tajaajila.
 • Biroodbaandii abbaa shiboof ofeeggannoo amansiisaadha.
 • Odeeffannoowwan sagalee, viidiyoo fi daataa qabachuuf dandeettii qaba.
 • Itti fayyadamuuf ni mijata, amansiisaa , qaqqabaa fi akka salphaatti kan argamu ta’uu.

Faayidaalee Viisaatii(VSAT)

 • Wayita neetwoorkiin abbaa shiboo hinjirretti akka filannootti tajaajila.
 • Biroodbaandii abbaa shiboof ofeeggannoo amansiisaadha.
 • Odeeffannoowwan sagalee, viidiyoo fi daataa qabachuuf dandeettii qaba.
 • Itti fayyadamuuf ni mijata, amansiisaa , qaqqabaa fi akka salphaatti kan argamu ta’uu.

UP to
31%
Discount

Taarifa Viisaatii (VSAT)

Access Speed

Previous monthly rent

Price in Birr

Revamped MONTHLY RENT

Price in Birr

512 Kbs --Upgraded to 1 Mbs
1 Mbs14,73510,186.16
2 Mbs20,62915,279.24
4 Mbs28,88025,465.40
5 Mbs31,76826,891.46
10 MbsNEW44,004.21
20 MbsNEW58,672.28
30 MbsNEW71,303.12

Galmaa’uuf birrii 41,922.50 birrii  39,234.49

 • Voice only service can’t be offered
 • Maximum of 6 voice channels is provided to one customer
 • All spare part replacement and maintenance service will covered by ethio telecom
 • All prices are VAT inclusive

Pirojektoota mootummaa Hir’ifamni taasifameef

Pirojektii Hir’ifama dhibbantaan
Mana barumsaa Dhibbantaa 50
aanaa Dhibbantaa 8
Yaala fagoo Dhibbantaa 8

Tips:

 • Discount will be applied on the existing unlimited enterprise fixed BB internet and VPN services