Sagalee waamichaa bareeffachuu dhaabbileef

Hojjettoota dhaabbata keessaniif tajaajila bareeffachuu waamicha sagalee moobaayilii bituun maamiltoonni keessan gara hojjettoota dhaabbata keessaniitti wayita bilbilan faarfannaa dhaabbata keessanii, ergaa ykn muuziqaa barbaaddan akka dhaggeeffatan taasisa.

Amalootaa fi Faayidaalee miidhagsituu waamicha sagalee Korporeetii(CRBT)

To get the service, please visit our premium sales center located at Churchill road next to Lycee Gebremariam School