Tajaajila weeb leengizii

Weeb leengiziin tajaajila daataa fi Intarneetii karaa faayibar optiiksii dhihaatu humna baandiwiidzii fi si’aayina olaanaa qabudha.

Faayidaalee

  • Dhaabbilee fedhii nageenya odeeffannoo olaanaa qabaniif kan tajaajilu yoo ta’u, tajaajilli kun tokkoon tokkoon chaanaalii daataa kan biraa waliin karaa weeb leengizii (frequency) adda waan ba’uuf daandii odeeffannoo irratti walirra bu’uu daataa hin uumu. Kana malees jajaajilli weebleengizii tajaajila intarneetii idilee tiin sarara adda ta’een waan kennamuuf yaaddoo nageenyaa hin uumu.
  • Sarara of danda’een baandiwiidzii olaanaan kan kennamu waan ta’eef tajaajila si’aayina olaanaa qabuun muddama tiraafikaarraa karaa bilisa ta’een hojiilee biizinasii bu’a qabeessa ni taasisa.
  • Maamiltoonni kaampaanii keenya waliin walii galtee kenniinsa tajaajilaa (SLA) kan taasisan yoo ta’u, suphaa fi kenniinsa tajaajilaa fooyyee qanu ni argatu, akkasumas  si’aayina olaanaa fi tajaajila amansiisaa ni argatu.

Gatii Piizza Boksii (AGO10)MetroRegional


CAPACITY

P3

P2

P3

P2

10G

98,032

135,678

244,276

354,908

8G

86,738

118,737

211,059

305,083

4G

60,386

79,209

133,554

188,824

1G

45,328

56,622

89,265

122,391

500Mbps

41,564

50,975

78,192

105,783

100Mbps

34,035

39,681

56,048

72,566

Yaadannoo

  • Maamiltoonni Pizza Box (AGO10) ofiif ni dhiheessu yoo ta’e kafaltiin birri 21,873 ni hir’ifamaaf.
  • Maamiltoonni walii galtee yeroo dheeraa yoo raawwatan hir’ifama dabalataa ni argattu.
  • Meetroo- Fayyadamtoonni magaalaa tokko keessatti naannawa kiiloo meetira 15 keessa yoo ta’an akka Meetrootti lakkaa’ama.
  • Domastiik ykn riijinaala- Fayyadamtoonni lamaan magaalaa tokko keessa yoo jiraatan akka Doomatiikiitti lakkaa’ama.
  • P3 (protection level three)- Maamiltoonni filannoo kana filatan sarara dilbii malee tajaajilicha ni argatu.
  • P2 (protection level two)- Maamiltoonni filannoo kana filatan sarara dilbii waliin tajaajila kan aregatan yoo ta’u, tajaajilichi sarara muummeerraa addan cituun yoo isaan quunname sarara dilbii qophaa’eef irraa fufuu ni danda’u.
  • Kafaltiin hundi taaksii dabalataa waliini.