Turtii Yeroo Dheeraa Kuufama Moobaayilaa

Kuufama moobaayilaa kurmaana waggaa ykn kan waggaaf galmaa’aa!

Gatii tajaajilaa hir’ifamaatti fayyadamaa!

Kuufama kurmaana waggaa

Qarshii650
 • Daqiiqaa 555 + Ergaa 150 + daataa giigaa baayitii 12

Kuufama kurmaana waggaa daangaa malee

Qarshii3,470
 • Bilbila Sagalee daangaa malee + Ergaa 150 + Daataa Giigaa Baayitii 12

Kuufama kurmaana waggaa

Qarshii860
 • Daqiiqaa 1500 + Ergaa 150 + Daataa Giigaa Baayitii 12

Kuufama kurmaana waggaa daangaa malee

Qarshii4,130
 • Bilbila Sagale daangaa malee + Daataa daangaa malee

Kuufama kurmaana waggaa daangaa malee

Qarshii2620
 • Daqiiqaa 555 + Ergaa 150 + Daataa Giigaa Baayitii 12

Kuufama daangaa malee kan waggaa

Qarshii10,200
 • Bilbila Sagalee daangaa malee + Daataa daangaa malee + Ergaa

Kuufama daangaa malee kan waggaa

Qarshii5,995
 • Bilbila Sagalee daangaa malee + Ergaa daangaa malee

Kuufama daangaa malee kan waggaa

Qarshii5,995
 • Daataa daangaa malee + Ergaa daangaa malee

 • Maamiltoonni tajaajilli moobaayilii kafaltii duraa, kafaltii boodaa fi haayibiriidiif qarqaba moobaayilii turtii yeroo dheeraa yeroo barbaadan galmaa’anii tajaajila argachuu ni danda’u.
 • Qarqabaturtii yeroo dheeraaf yemmuu galmooftan kafaltii qarqaba filattanii al tokko qofa kafaltu.

 

 • Maamiltoota pilaanii kurmaana waggaa ykn guyyoota walitti aanan 90f jiddu galeessa gurgurtaa keenyaatti galmaa’aniif qarqaba bitatan gadi lakkisuuf filannoowwan lama kan jiran yemmuu ta’u,

 

 • Tajaajiloonni qarqabaa hundi amma xumura tajaajilichaatti altokko kan gadi lakkifamu yoo ta’u, kan lammataa ammoo,
 • Amma tajaajiloonni qarqabaa eeraman xumuramanitti baatiidhaan qoodamee kan dhihaatu yemmuu ta’u, qarqabni osoo itti hin fayyadamiin haftan gara baatii itti aanuutti ceha.
 • Fayyadamtoonni moobaayilii kafaltii duraa lakkoofsa gabaabaa *999#, appilikeeshinii maayi Itiyooteel fi gara jiddu galeessa gurgurtaa keenyaa deemuun galmaa’uu nidandeessu. Fayyadamtoonni moobaayila kafaltii boodaa jiddugaleessa gurgurtaaa keenya deemuun argachuu nidandeessu.
 • Maamiltoonii dhaabbilee fi namoonni dhuunfaa qarqaba moobaayilii turtii yeroo dheeraaf galmaa’uu nidanda’u.
 • Maamiltoonni lakkoofsa taiaajilaa galmaa’aniif ala gara lakkoofsa tajaajilaa biraatti dabarsuu hindanda’an.
 • Qarqaba turtii yeroo dheeraaf altokko yoo galmooftan erragni akka isinii deebi’u ykn gara qarqaba turtii yeroo dheeraatti jijjiiruun hineeyyamamu.
 • Qarqaba moobaayilii turtii yeroo dheeraaf galmaa’uuf siim kaardiin itti fayyadamaa jirtan kan hojjetu ta’uu qaba.
 • Qarqabni moobaayilii fi qarqabni barreeffama gabaabaa moobaayilii tajaajila moobaayilii fi ergaa biyya keessaaf qofa oola.
 • Qarqaba bittaniin ala akkasumas lakkoofsa gabaabaa wayita fayyadamtan taarifni tajaajila idilee hojiirra ni oola.